Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

 

2. Důvod založení

Zřizovatelem Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 058/06/01/ZK dne 20. listopadu 2001 a byly k ní vydány číslované dodatky. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost školního statku. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně poskytování stravování a ubytování žákům a studentům škol a školských zařízení a poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení, napomáhá školám a školským zařízení při jejich činnosti, zajišťuje materiálně technické služby, poskytuje praktické vyučování a odborné studijně pracovní služby pro žáky, studenty, popřípadě zaměstnance. Předmětem činnosti je dále provoz zařízení sloužících praktické výuce, realizace produktů praktické výuky a vytváření podmínek pro zájmovou činnost žáků. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.“

 

3. Organizační struktura

Organizační schéma

 

4. Kontaktní spojení

 

Kontaktní poštovní adresa:

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

Dusilov 384

396 01  Humpolec

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

Dusilov 384

396 01  Humpolec

 

Úřední hodiny:

Pondělí 9.00 – 13.00

Úterý 9.00 – 13.00

Středa 9.00 – 13.00

Čtvrtek 9.00 – 13.00

Pátek 9.00 – 13.00

 

Telefonní čísla:

565 533266 – ústředna, účtárna

565 532379 - ředitel školy

565 381296 - mechanizátor

565 536643 – sklad

565 381293 – agronomové

565 381294 - zootechnici

 

Čísla faxu:

565 532380

 

Adresa internetové stránky:

http://zlatapodkova.cz/skolnistatek/

 

Elektronické adresy:

reditel.statek@pel.cz - ředitel

statek@pel.cz

 

Adresa e-podatelny:

skolnistatekhumpolec@seznam.cz

podrobné informace k fungování podatelny

datová schránka ID: qvhuvz7

 

5. Bankovní spojení pro případné platby

Číslo účtu 203568376/0600

 

6. IČ:

00072583

 

7. DIČ:

CZ00072583

 

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Finanční plán Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

Rozvaha Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

Výsledovka Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

 

9. Žádost o informace

Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti.

 

Zveřejněnou informací se rozumí taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, nebo pomocí telekomunikačního zařízení. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřená osoba sdělit pouze údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne pověřený pracovník žadateli neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není‐li žadateli informace poskytnuta, nebo nepovažuje‐li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Písemná žádost musí obsahovat: označení adresáta, jméno a příjmení žadatele (příp. název a sídlo žadatele) a spojení na něho. Žádost musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Neobsahuje‐li písemná žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ředitel ji bez dalšího odloží.

 

Pokud je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní‐li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

 

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli.

 

Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o 10 dnů. Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace lze podat odvolání k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina prostřednictvím ředitele školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Pracovníci pověření poskytováním informací

Ing. Jan Mácha, ředitel

    tel.: 565 532379

    fax: 565 532 380

    e‐mail: reditel.statek@pel.cz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, oznámení a podněty přijímá a eviduje ředitel školy nebo jeho statutární zástupce v obvyklé pracovní době. Mohou být podány písemně, ústně, nebo v elektronické podobě. Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. O tom, zda budou vyřizovány nepodepsané stížnosti či stížnosti, z nichž není zcela zřejmé, kdo je stěžovatelem (anonymy), rozhodne příjemce stížnosti.

 

Ústní stížnosti, pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako písemné. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Ve složitých případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. V odůvodněných případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti přerušit a určit jiný termín pro její vyřízení. O přerušení lhůty k vyřízení musí být stěžovatel vyrozuměn.

 

Pracovníci pověření vyřizováním stížností, podnětů a oznámení

Ing. Jan Mácha, ředitel

    tel.: 565 532379

    fax: 565 532 380

    e‐mail: reditel.statek@pel.cz

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele  se lze podle § 83, zákona č. 500/2004, správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č . 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Odvolání se podává u ředitele školy, o odvolání rozhoduje Krajský úřad kraje Vysočina.

Směrnice k vyřizování stížností

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů – návody při řešení životních situací

Odkaz portál veřejné správy (http://portal.gov.cz).

 

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

 

15. Úhrady za poskytování informací

Organizace je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna na žadatelích požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nebo zálohy. Úhrada za poskytnutí informace je příjmem školy.

 

Sazebník úhrad

Pořízení kopií na kopírovacím stroji, nebo tisk z počítače:

    1 list jednostranný A4/barva ‐ 1,50/10,00 Kč

    1 list oboustranný A4/barva ‐ 2,50/20,00 Kč

    1 list jednostranný A3/barva ‐ 3,00/20,00 Kč

    1 list oboustranný A3/barva ‐ 4,50/40,00 Kč

    při barevném krytí větším než 30 % se cena násobí čtyřmi.

 

Zaslání informace poštou

    sazby dle sazebníku České pošty

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční zpráva o činnosti podle zákona č. 106/1999 Sb